Vi använder cookies för att skapa en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda NEXTme godkänner du vår cookiepolicy.

Korrespondens, kurs "må bra"

Laddar meddelanden...

Introfilm, försäljning

Användarvillkor

Gäller från och med 2018-02-02.

1. Allmänna definitioner

 1. Ditt förhållande gentemot oss
  1. Avtalet
   • Genom att (a) logga in på och bruka ett Konto (antingen ett till dig givet Konto som föraktiverats i samband med köp av någon av Tjänsterna, eller ett Konto som aktiveras i samband med angivande av en nio tecken lång kod); (b) på något annat använda Tjänsterna samtycker du till Avtalet. Vi reserverar oss för rättigheten att göra förändringar i våra användarvillkor, vår cookiepolicy och datasäkerhetspolicy. Förändringarna börjar gälla när de publicerats på Sajten. Användare med Konto kommer meddelas om sådana förändringar via mejl en månad innan de nya användarvillkoren och/eller cookiepolicyn börjar gälla. Övriga Användare uppmuntras gå in på den här sidan och cookiepolicy-sidan (länkad under 1.(l)) med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterade med eventuella förändringar i någon av dessa. Genom att fortsätta använda våra Tjänster efter att ändringar gjorts i våra användarvillkor, vår cookiepolicy eller vår datasäkerhetspolicy godkänner du ändringarna och således det nya Avtalet.

  2. "Du" i Avtalet
   • Avtalet är personligt och gäller bara mellan dig som fysisk person (och/eller det företag du representerar enligt Kontraktet om Kontraktet är en del av Avtalet) och oss. Vad detta innebär är att du personligen måste ansvara för att Avtalet följs, samt att du inte utan skriftligt tillstånd från NEXTme får överlåta delar eller hela Avtalet till någon annan fysisk person eller något annat företag. Du får heller inte sälja vidare eller på något sätt distribuera något innehåll i våra Tjänster (med undantag för att ge ut Nycklar du fått vid köp av någon av våra Tjänster) utan vår skriftliga tillåtelse.

  3. Brott mot Avtalet
   • Vid brott mot användarvillkoren (och/eller mot Kontraktet i de fall Kontraktet ingår i Avtalet) har vi rätten att utdela varningar, temporärt låsa det berörda Kontot eller helt radera detsamma. Om brotten mot användarvillkoren begåtts av en Administratör och är av sådan art att vi bedömmer syftet, innehållet i eller bedrivandet av Kursen i fråga som oförenligt med Avtalet reserverar vi oss dessutom för rätten att radera Kursen och alla Nycklar associerade till Kursen samt radera Kontot som tillhör Administratören i fråga. Vid en händelse av enligt vår samlade bedömning tillräckligt allvarlig grad för att Avtalet ska kunna anses brutet, kommer således av oss bestämda komponenter av Tjänsterna inte vara dig tillgängliga och inga ersättningar kommer betalas ut för icke använda Tjänster. Beslut av den art som tagits upp i detta stycke tas av oss, är definitiva, behöver inte meddelas av oss till berörd Användare och kan ej överklagas.

  4. Avtalets giltighetsperiod
   • Avtalet löper tills vidare och upphör att gälla om du (a) avslutar ditt Konto; (b) vi raderar ditt Konto och/eller din Kurs enligt 2.3.

  5. Association till oss genom Avtalet
   • Vi som bolag tillhandahåller genom bl.a. NEXTme Tjänsterna för företag och deras anställda, men det betyder inte per automatik att vi vill associeras med en viss verksamhet eller fysisk person som brukar våra Tjänster. Således är det såvida skriftligt godkännande från oss inte finns ej tillåtet att länka till Sajten, eller på något annat sätt referera till oss eller NEXTme på ett sådant sätt att det framstår som att vi utöver partnerskap eller stödjer/legitimiserar dig som person eller det företag du företräder. Att länka eller referera till oss rent generellt, om det görs på ett neutralt sätt, är självfallet fullt tillåtet.

  6. Innebördes motstridigheter i Avtalet
   • Om det finns innebördes motstridigheter i de handlingar som utgör Avtalet, gäller i första hand Kontraktet (om sådant ingår i Avtalet), i andra hand våra användarvillkor och i tredje hand vår cookie- och datasäkerhetspolicy.

  7. Tvist
   • Vid händelse av att du och vi blir oense om hur Avtalet ska tolkas eller tillämpas, ska tvisten avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol.

 1. Om Tjänsterna
  1. Ändamålet med tjänsterna
   • Syftet med NEXTme som plattform och Tjänsterna vi erbjuder är att hjälpa företag och deras anställda att bedriva internutbildning på ett mer digitaliserat och automatiserat sätt. Tjänsterna finns till för att lära och lära ut. Innehållet som publiceras av dig på Sajten (oavsett om det är chattmeddelanden, textinnehåll i en Kurs eller någon annan typ av data som lagras och/eller visas för andra eller dig själv) ska inte ha något annat syfte.

  2. Utbildningspaketet
    1. Allmänt
     • Ett företag kan av oss köpa Utbildningspaketet. Tanken med Utbildningspaketet är att det så mycket som möjligt ska automatisera internutbildningar. Den automatisering och digitalisering vi nämner i olika sammanhang i sociala medier och på Sajten är således inte total som sådan. En visst kontinuerlig kontakt med Studenterna torde vara nödvändigt för effektivt och långvarigt inlärande. Dessutom erfodras viss administrativ verksamhet för att bevilja Studenter kursbevis, för att förnya ingående komponenter i Utbildningspaketet och giltigheten för Utbildningspaketet i sig, för att förnya kursmaterialet etcetera.

      Följande ingår i Utbildningspaketet för en fast engångssumma (den exakta summan i varje enskilt fall bestäms mellan dig och oss och framgår i Kontraktet, och beror av utbildningens längd, vilka moment som ingår och hur mycket momenten skiljer sig åt från varandra vad gäller praktikalitet, plats för undervisning och dylikt):

      • Videoinspelning till kursmaterialet.
      • Redigering av videomaterialet nämnt ovan.
      • Hantering och lagring och tillhandahållande (genom Sajten) av allt kursmaterial.
      • Administratörverktyg, bland annat (men inte begränsat till):
       • Sida för hantering och utskick av koder.
       • Redigeringsverktyg för kursmaterialet, där du kan redigera textmaterialet, ändra videotitlar och videobeskrivningar.
       • Chattverktyg för att kommunicera med Studenter.
       • Sida för kursomdömen, där Studenter som genomfört din internutbildning kan ge ett betyg (tvåskaligt) och i fritext kommentera Kursen.
      • Överenskomment antal Nycklar (minst 10). När dessa utnyttjas på Sajten låses tillgång till Kursen i fråga upp i 2 månader för aktuell Användare - räknat från datumet aktiveringen skedde.

    2. Vid ångrat köp
     • I de fall då Utbildningspaketet köpts av en privatperson gäller distansavtalslagen, med ångerrätt på 14 dagar efter att du mottagit varan (i detta fall mejlet med inloggningsuppgifter till administratörverktygen, där ju bland annat också de Nycklar du köpt finns att nyttja). Om en eller fler av dessa Nycklar nyttjas (med vilket menas att tillgång till en Kurs erhållits genom att ange Nyckeln i fråga på Sajten) anses varan vara använd och någon återbetalning erbjuds inte.

      I de fall då Utbildningspaketet istället köpts av ett företag, eller en privatperson som enligt Kontraktet företräder företaget i fråga, gäller köplagen (1990:931).

    3. Giltighetsperiod
     • Utbildningspaketet har en löptid på 2 år från det datum då köpet genomfördes, varefter kursmaterialet, alla administratörverktyg liksom övrig data associerad till Kursen kommer raderas från våra servrar om inte löptiden förlängs. Likaså har Nycklar en giltighetsperiod på 2 år från det datum då köpet av dessa (eller Utbildningspaketet där ju ett överenskommet antal Nycklar ingår), varefter de blir ogiltiga och inte kan användas för att låsa upp tillgång till aktuell Kurs eller skapa något Konto. En Nyckel anses också bli ogiltig efter att det utnyttjats för att låsa upp tillgång till en Kurs. Vid båda dessa händelser kan Nyckeln i fråga inte på något sätt göras giltig igen av oss, och vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för att fel person fått tillgång till Nyckeln eller att Nyckeln inte kunnat användas inom giltighetsperioden.

      Löptiden för Utbildningspaketet förlängs genom köp av fler Nycklar (vilka som regel säljs i paket om 10 Nycklar för en kostnad på 20 000 SEK, men som kan säljas i andra kvantiteter och för andra priser efter skriftlig överenskommelse med oss). Löptiden för Utbildningspaketet förlängs då med 2 år från det datumet då köpet genomfördes, och Nycklarna som köps är likaså giltiga 2 år från samma datum. Gamla Nycklar (med vilket menas Nycklar som inte ingår i de som köpts vid det senaste köptillfället av Nycklar) kommer inte få förlängd giltighetsperiod vid köp av nya Nycklar.

    4. Ansvarsfull användning av mejlfunktionen
     • I administratörverktygen ingår en funktion med vilken en Administratör kan skicka Nycklar via mejl till de anställda på det företag som Administratören representerar enligt Kontraktet. Vi kan inte hållas ansvariga för att mejl skickas till personer som inte uttryckligen önskat få dessa mejl. Det är ditt ansvar som Administratör att i förväg få explicit godkännande att skicka mejl till aktuell mejladress. Om vi får in enligt vår samlade bedömning tillräckligt många anmälningar om oönskade mejl anses Avtalet brutet och vi kommer radera ditt Konto och/eller den Kurs du är associerad till.

    5. Upphovsrätt
     • Med undantag för videomaterial (där vi ansvarar för att brott mot upphovsrätten inte begås), är du som Administratör ensam ansvarig juridiskt för att säkerställa att den data du publicerar på de Kurser du har koppling till i rollen av Administratör inte bryter mot upphovsrätten.

    6. Använda Tjänsterna som Student
     • Sajten är helt kostnadsfri att använda för Studenter. Om du inte redan har ett Konto vid tidpunkten för angivande av Nyckeln skapas ett Konto med de uppgifter du angivit. I samband med detta anses du ha börjat bruka Tjänsterna. Om du fått oönskade mejl med Nycklar till Kurser ber vi dig att anmäla detta till oss via vår kontakt-sida (https://nextme.se/kontakt). När du väl skaffat ett Konto kommer detta att vara aktivt och brukbart tills vidare.

      Du får endast skapa och bruka ett Konto som Student om du på något sätt fått en Nyckel med godkännande från Administratören för Kursen i fråga.

 1. Konton
  1. Hur ett Konto skapas
   • Ett Konto bildas genom att (a) vi skapar ett färdigt, föraktiverat Konto i samband med ett köp av Utbildningspaketet eller någon annan av våra Tjänster. Ett mejl sänds iväg till den person som i Kontraktet definieras som "kursledare", och från det ögonblicket är Kontot redo att brukas; (b) du anger en till dig given Nyckel på Sajten, en mejladress som inte är kopplat till ett aktivt Konto (såvida du inte angivit en Nyckel till vilken en mejladress redan är kopplad), ett lösenord och erhåller tillgång till en Kurs. Från det ögonblicket denna förfrågan kommit in till NEXTme och godkänts är Kontot redo att brukas.

  2. Antal tillåtna Konton per fysisk person
   • Det är ej tillåtet att som en fysisk person registrera flera Konton av samma typ (med vilket menas Konto för Administratör respektive för Student). En fysisk person får således ha ett Konto som Administratör och ett som Student, men inte två eller fler som Administratör eller två eller fler som Student.

  3. Aktsamhet
   • Det är ditt ansvar att hålla dina användaruppgifter hemliga. Välj ett starkt lösenord, som helst inte ska vara använd av dig på andra webbplatser.

  4. Ansvarsfull användning av Tjänsterna
   • Du får bruka Tjänsterna endast om följande punkter följs:

    • Du använder Tjänsterna med det ändamål som framgår av Avtalet.
    • Som Student använder du Tjänsterna för ditt eget personliga bruk.
    • Som Administratör använder du Utbildningspaketet bara för det företag och dess anställda som framgår i Kontraktet.

    Du får inte använda Tjänsterna (och inte heller tillåta att någon annan använder Tjänsterna) för olagliga eller oetiska aktiviteter, eller på ett sätt som ger upphov till någon form av skada för oss, NEXTme eller tredje part. Du får således inte själv använda, eller tillåta att någon annan använder Tjänsterna för exempelvis (men inte begränsat till) följande olagliga och/eller etiska aktiviteter:

    • Kringgå säkerhetsanordningar i Tjänsterna.
    • Använda Tjänsterna på sådant sätt att det kan skada eller störa Tjänsterna eller tillgång för Användare till Tjänsterna.
    • Genom (D)DOS-attacker, virus, "worms", trojanska hästar, "time bombs", någon annan typ av kod eller programmerbara instruktioner eller andra metoder överbelasta eller på något annat sätt orsaka skada på Sajten eller någon av dess sidor/komponenter.
    • Insamla, lagra, modifiera, distribuera eller publicera information om andra Användare utan deras explicita tillåtelse.
    • Som Administratör skicka mejl till personer som inte explicit gett sitt godkännande att få mejl från NEXTme.
    • Bedrägeri eller enligt svensk lag övrig olaglig verksamhet.
    • Distribuera eller publicera något innehåll från Tjänsterna på annat håll än utanför Tjänsterna utan skriftlig tillåtelse från oss.
    • Kopiera, lagra eller modifiera något innehåll från Tjänsterna utan skriftlig tillåtelse från oss (gäller inte dig som brukar tjänsten som Administratör och i Kontraktet definieras som "kursledare").
    • Skicka, publicera, avsiktligt motta eller ladda ner material (med vilket menas både bilder, text, video och övriga typer av filer och data) som är stötande, trakasserande eller olagligt.
    • Kränka någons rättigheter, exempelvis vad gäller immateriella rättigheter och upphovsrätt.
  5. Ta bort konto
   • Du kan när som helst ta bort ditt Konto. All data kopplad till dig som lagrats på våran server kommer i och med det att raderas. Notera dock att det innebär att tillgång till eventuella upplåsta Kurser då också kommer att gå förlorad och ej kan återställas. Tillgång till eventuella Kurser som Administratör kommer också gå förlorade och kan inte återställas. För att ta bort ditt Konto som Student loggar du in som vanligt, klickar på "Profil" i huvudmenyn och därefter på "Klicka för att ta bort ditt konto" längst ned på sidan. För att ta bort ditt konto som Administratör, kontakta oss på kontakt-sidan (länkad under 1.(b)).

  6. Ta bort Kurs
   • Du kan när som helst ta bort en Kurs som finns på Sajten och som du köpt genom Utbildningspaketet. Allt associerat material och all associerad data kommer efter mottagen och bekräftad förfrågan att raderas och kan därefter inte återskapas. Du kan ta bort en Kurs genom att kontakta oss på kontakt-sidan (länkad under 1.(b)).

 1. Data, hur vi använder det och dina rättigheter
  1. Cookies
   • Vänligen se vår cookiepolicy för fullständig information (länkad under 1.(l)).

  2. Övrig data och vår säkerhetspolicy kring data
   • Vänligen se vår datasäkerhetspolicy för fullständig information (länkad under 1.(l)).

6. Mejlutskick

Genom att på något sätt erhålla ett Konto godkänner du att vi lägger till den mejladress som är kopplad till ditt Konto i vår mejllista (lagrad på samma servrar som all övrig data om våra Användare) och att du kan komma att få mejl med erbjudanden och nyheter från oss. Du godkänner även att du kan komma att få notismejl från oss i samband med att Administratören för den Kurs du går skickar ett chattmeddelande till dig eller givit dig ett kursbevis.

Du har när som helst rätt att avsäga dig denna prenumeration och ovanstående typ av mejl genom att klicka på länken längst ned i mejlen, eller (om du har ett Konto) välja bort mejl med notiser från de Kurser du går respektive mejl om erbjudanden och dylikt på Inställningar-sidan, vilken kan nås via huvudmenyn i inloggat läge. Din mejladress kommer då att raderas från våra servrar, i de fall du inte har ett Konto. Om du har ett Konto kommer mejladressen inte att raderas från våra servrar, men det kommer markeras som ej godkänt att skicka ovanstående typer av mejl till i våra tekniska system.

Notera att det inte går att avsäga sig transaktionella mejl, med vilket här menas mejl vi skickar till dig när du begär att återställa ditt lösenord och dylikt. Vill du ändå inte få den typen av mejl från oss måste du avsluta ditt Konto och säga upp Avtalet med oss. Likaså finns i dagsläget ingen möjlighet för dig som Administratör att avsäga dig notismejl om att du fått nya chattmeddelanden i den/de Kurser du leder, utan är för tillfället ett krav för att Avtalet ska gälla.

 1. Säkerhet och tjänst-/informationstillgänglighet
  1. Ansvarsfriskrivning
   • Vi strävar efter att hålla Sajten och våra Tjänster uppe och i god funktion. Vidare använder vi oss av en rad säkerhetsmekanismer för att hålla personuppgifter om våra Användare (direkta som indirekta), liksom datan associerad till Kurserna i så tryggt förvar som möjligt. ANVÄNDARE BRUKAR DOCK VÅRA TJÄNSTER PÅ EGEN RISK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VI TILLHANDAHÅLLER SAJTEN I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG ELLER FRIHET FRÅN SKADLIG MJUKVARA/KOD. VI GARANTERAR INTE ATT SAJTEN ALLTID SKA FUNGERA FELFRITT UTAN AVBROTT ELLER FUNKTIONALITETSSTÖRNINGAR, VARA SÄKERT, TRYGGT ELLER BRISTFRITT PÅ NÅGOT VIS. VI FRISKRIVER OSS ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA UTEBLIVNA VINSTER ELLER ANDRA NEGATIVA FÖLJDER (OM DE SÅ ÄR SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA) SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANKNYTNING TILL TILL DEN HÄR REDOGÖRELSEN, VÅRA TJÄNSTER ELLER OSS. I DE FALL TJÄNSTERNA INTE ÄR TILLGÄNGLIGA KOMMER LÖPTIDEN FÖR NYCKLAR, UPPLÅSTA KURSER OCH UTBILDNINGSPAKET ATT FORTLÖPA UTAN NÅGON SOM HELST ERSÄTTNING TILL DIG SOM KÖPT ELLER ANVÄNDER TJÄNSTERNA.

    Av ovanstående anledningar råder vi därför dig att vara medveten om de risker som föreligger med att använda NEXTme. Inga system är 100 % säkra och inga serverlagrade användaruppgifter varken på NEXTme eller någon annanstans är i ogenomträngligt säkert förvar. Använd därför ett starkt lösenord som du helst inte använder på någon annan sajt, och säkerhetskopier din data.

  2. Lagrad data
   • Den data associerad till Kurserna och Användarna som lagras på våra servrar skyddas genom dagliga säkerhetsbackuper. Vi kan dock inte garantera att dessa system alltid fungerar och kan därför ej hållas på något sätt ansvariga om data skulle försvinna. Vi har heller ingen skyldighet att återställa förlorad data.

  3. Vid händelse av att data hamnar i orätta händer
   • Om data rörande dig som Användare (personuppgifter eller data associerad till en Kurs du har koppling till) hamnar i orätta händer, vare sig det är på grund av dataintrång eller om vi själva begått ett misstag, kommer vi i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) inom 72 timmar informera dig som detta rör. Detta kommer vi göra via den mejl som angivits för ditt Konto. Vidare kommer vi vid en sådan händelse göra ett uttalande om det som ägt rum och vilka åtgärder som ska vidtas på sociala medier samt på Sajten.

 1. Betalning
  1. Allmänt
   • Betalning för Utbildnigngspaketet sker genom bankgiro till vårt bankgironummer. Avgifter, kostnader och övriga detaljer rörande betalningen fastställs vid framtagandet av det aktuella Kontraktet.

  2. Betalningsvillkor
   • För att genomföra ett köp av någon av våra Tjänster måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. I de fall du köper Utbildningspaketet och du i Kontraktet representerar ett företag krävs att företaget är registrerat hos Skatteverket och Bolagsverket, samt att företaget bedriver verksamhet i Sverige.

Frågor? Kontakta oss.